< prev index next >

test/hotspot/jtreg/serviceability/jvmti/vthread/VThreadEventTest/libVThreadEventTest.cpp

Print this page

 48 JNIEXPORT jint JNICALL
 49 Java_VThreadEventTest_threadEndCount(JNIEnv* jni, jclass clazz) {
 50  return thread_end_cnt;
 51 }
 52 
 53 JNIEXPORT jint JNICALL
 54 Java_VThreadEventTest_threadMountCount(JNIEnv* jni, jclass clazz) {
 55  return thread_mount_cnt;
 56 }
 57 
 58 JNIEXPORT jint JNICALL
 59 Java_VThreadEventTest_threadUnmountCount(JNIEnv* jni, jclass clazz) {
 60  return thread_unmount_cnt;
 61 }
 62 
 63 JNIEXPORT jint JNICALL
 64 Agent_OnAttach(JavaVM *vm, char *options, void *reserved) {
 65  jvmtiEventCallbacks callbacks;
 66  jvmtiCapabilities caps;
 67  jvmtiError err;

 68 
 69  LOG("Agent_OnAttach started\n");
 70  if (vm->GetEnv(reinterpret_cast<void **>(&jvmti), JVMTI_VERSION) != JNI_OK || !jvmti) {
 71   LOG("Could not initialize JVMTI env\n");
 72   return JNI_ERR;
 73  }
 74  memset(&caps, 0, sizeof(caps));
 75  caps.can_support_virtual_threads = 1;
 76  check_jvmti_error(jvmti->AddCapabilities(&caps), "AddCapabilities");
 77 
 78  memset(&callbacks, 0, sizeof(callbacks));
 79  callbacks.VirtualThreadEnd = &VirtualThreadEnd;
 80 
 81  err = jvmti->SetEventCallbacks(&callbacks, (jint)sizeof(callbacks));
 82  check_jvmti_error(err, "SetEventCallbacks");
 83 
 84  err = set_ext_event_callback(jvmti, "VirtualThreadMount", VirtualThreadMount);
 85  check_jvmti_error(err, "SetExtEventCallback for VirtualThreadMount");
 86 
 87  err = set_ext_event_callback(jvmti, "VirtualThreadUnmount", VirtualThreadUnmount);
 88  check_jvmti_error(err, "SetExtEventCallback for VirtualThreadUnmount");
 89 
 90  err = jvmti->SetEventNotificationMode(JVMTI_ENABLE, JVMTI_EVENT_VIRTUAL_THREAD_END, nullptr);
 91  check_jvmti_error(err, "SetEventNotificationMode for VirtualThreadEnd");
 92 
 93  err = jvmti->SetEventNotificationMode(JVMTI_ENABLE, EXT_EVENT_VIRTUAL_THREAD_MOUNT, nullptr);
 94  check_jvmti_error(err, "SetEventNotificationMode for VirtualThreadMount");
 95 
 96  err = jvmti->SetEventNotificationMode(JVMTI_ENABLE, EXT_EVENT_VIRTUAL_THREAD_UNMOUNT, nullptr);
 97  check_jvmti_error(err, "SetEventNotificationMode for VirtualThreadUnmount");
 98 
 99  LOG("vthread events enabled\n");100  return JVMTI_ERROR_NONE;
101 }
102 
103 } // extern "C"
104 

 48 JNIEXPORT jint JNICALL
 49 Java_VThreadEventTest_threadEndCount(JNIEnv* jni, jclass clazz) {
 50  return thread_end_cnt;
 51 }
 52 
 53 JNIEXPORT jint JNICALL
 54 Java_VThreadEventTest_threadMountCount(JNIEnv* jni, jclass clazz) {
 55  return thread_mount_cnt;
 56 }
 57 
 58 JNIEXPORT jint JNICALL
 59 Java_VThreadEventTest_threadUnmountCount(JNIEnv* jni, jclass clazz) {
 60  return thread_unmount_cnt;
 61 }
 62 
 63 JNIEXPORT jint JNICALL
 64 Agent_OnAttach(JavaVM *vm, char *options, void *reserved) {
 65  jvmtiEventCallbacks callbacks;
 66  jvmtiCapabilities caps;
 67  jvmtiError err;
 68  JNIEnv *env;
 69  jsize nVMs;
 70  jint res;
 71  jclass clazz;
 72  jmethodID mid;
 73 
 74  LOG("Agent_OnAttach started\n");
 75  if (vm->GetEnv(reinterpret_cast<void **>(&jvmti), JVMTI_VERSION) != JNI_OK || !jvmti) {
 76   LOG("Could not initialize JVMTI env\n");
 77   return JNI_ERR;
 78  }
 79  memset(&caps, 0, sizeof(caps));
 80  caps.can_support_virtual_threads = 1;
 81  check_jvmti_error(jvmti->AddCapabilities(&caps), "AddCapabilities");
 82 
 83  memset(&callbacks, 0, sizeof(callbacks));
 84  callbacks.VirtualThreadEnd = &VirtualThreadEnd;
 85 
 86  err = jvmti->SetEventCallbacks(&callbacks, (jint)sizeof(callbacks));
 87  check_jvmti_error(err, "SetEventCallbacks");
 88 
 89  err = set_ext_event_callback(jvmti, "VirtualThreadMount", VirtualThreadMount);
 90  check_jvmti_error(err, "SetExtEventCallback for VirtualThreadMount");
 91 
 92  err = set_ext_event_callback(jvmti, "VirtualThreadUnmount", VirtualThreadUnmount);
 93  check_jvmti_error(err, "SetExtEventCallback for VirtualThreadUnmount");
 94 
 95  err = jvmti->SetEventNotificationMode(JVMTI_ENABLE, JVMTI_EVENT_VIRTUAL_THREAD_END, nullptr);
 96  check_jvmti_error(err, "SetEventNotificationMode for VirtualThreadEnd");
 97 
 98  err = jvmti->SetEventNotificationMode(JVMTI_ENABLE, EXT_EVENT_VIRTUAL_THREAD_MOUNT, nullptr);
 99  check_jvmti_error(err, "SetEventNotificationMode for VirtualThreadMount");
100 
101  err = jvmti->SetEventNotificationMode(JVMTI_ENABLE, EXT_EVENT_VIRTUAL_THREAD_UNMOUNT, nullptr);
102  check_jvmti_error(err, "SetEventNotificationMode for VirtualThreadUnmount");
103 
104  LOG("vthread events enabled\n");
105 
106  // call VThreadEventTest.agentStarted to notify test that agent has started
107 
108  res = JNI_GetCreatedJavaVMs(&vm, 1, &nVMs);
109  if (res != JNI_OK) {
110    LOG("JNI_GetCreatedJavaVMs failed: %d\n", res);
111    return JNI_ERR;
112  }
113 
114  res = vm->GetEnv((void **) &env, JNI_VERSION_21);
115  if (res != JNI_OK) {
116   LOG("GetEnv failed: %d\n", res);
117   return JNI_ERR;
118  }
119 
120  clazz = env->FindClass("VThreadEventTest");
121  if (clazz == NULL) {
122    LOG("FindClass failed\n");
123    return JNI_ERR;
124  }
125 
126  mid = env->GetStaticMethodID(clazz, "agentStarted", "()V");
127  if (mid == NULL) {
128    LOG("GetStaticMethodID failed\n");
129    return JNI_ERR;
130  }
131 
132  env->CallStaticVoidMethod(clazz, mid);
133  if (env->ExceptionOccurred()) {
134    LOG("CallStaticVoidMethod failed\n");
135    return JNI_ERR;
136  }
137 
138  LOG("Agent_OnAttach done\n");
139 
140  return JVMTI_ERROR_NONE;
141 }
142 
143 } // extern "C"
144 
< prev index next >