< prev index next >

src/hotspot/cpu/x86/macroAssembler_x86.hpp

Print this page

1319  void vpmulld(XMMRegister dst, XMMRegister nds, Address src, int vector_len) {
1320   Assembler::vpmulld(dst, nds, src, vector_len);
1321  };
1322  void vpmulld(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len) {
1323   Assembler::vpmulld(dst, nds, src, vector_len);
1324  }
1325  void vpmulld(XMMRegister dst, XMMRegister nds, AddressLiteral src, int vector_len, Register scratch_reg);
1326 
1327  void vpsubb(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len);
1328  void vpsubb(XMMRegister dst, XMMRegister nds, Address src, int vector_len);
1329 
1330  void vpsubw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len);
1331  void vpsubw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, Address src, int vector_len);
1332 
1333  void vpsraw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister shift, int vector_len);
1334  void vpsraw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, int shift, int vector_len);
1335 
1336  void evpsraq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister shift, int vector_len);
1337  void evpsraq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, int shift, int vector_len);
1338 

1339  void vpsrlw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister shift, int vector_len);
1340  void vpsrlw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, int shift, int vector_len);
1341 
1342  void vpsllw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister shift, int vector_len);
1343  void vpsllw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, int shift, int vector_len);
1344 
1345  void vptest(XMMRegister dst, XMMRegister src);
1346  void vptest(XMMRegister dst, XMMRegister src, int vector_len) { Assembler::vptest(dst, src, vector_len); }
1347 
1348  void punpcklbw(XMMRegister dst, XMMRegister src);
1349  void punpcklbw(XMMRegister dst, Address src) { Assembler::punpcklbw(dst, src); }
1350 
1351  void pshufd(XMMRegister dst, Address src, int mode);
1352  void pshufd(XMMRegister dst, XMMRegister src, int mode) { Assembler::pshufd(dst, src, mode); }
1353 
1354  void pshuflw(XMMRegister dst, XMMRegister src, int mode);
1355  void pshuflw(XMMRegister dst, Address src, int mode) { Assembler::pshuflw(dst, src, mode); }
1356 
1357  void vandpd(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len) { Assembler::vandpd(dst, nds, src, vector_len); }
1358  void vandpd(XMMRegister dst, XMMRegister nds, Address src, int vector_len)   { Assembler::vandpd(dst, nds, src, vector_len); }

1608   Assembler::vpclmulqdq(dst, nds, src, 0x11);
1609  }
1610  void vpclmullqhqdq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src) {
1611   // 0x10 - multiply nds[0:63] and src[64:127]
1612   Assembler::vpclmulqdq(dst, nds, src, 0x10);
1613  }
1614  void vpclmulhqlqdq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src) {
1615   //0x01 - multiply nds[64:127] and src[0:63]
1616   Assembler::vpclmulqdq(dst, nds, src, 0x01);
1617  }
1618 
1619  void evpclmulldq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len) {
1620   // 0x00 - multiply lower 64 bits [0:63]
1621   Assembler::evpclmulqdq(dst, nds, src, 0x00, vector_len);
1622  }
1623  void evpclmulhdq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len) {
1624   // 0x11 - multiply upper 64 bits [64:127]
1625   Assembler::evpclmulqdq(dst, nds, src, 0x11, vector_len);
1626  }
1627 
1628  // Data


1629 
1630  void cmov32( Condition cc, Register dst, Address src);
1631  void cmov32( Condition cc, Register dst, Register src);
1632 
1633  void cmov(  Condition cc, Register dst, Register src) { cmovptr(cc, dst, src); }
1634 
1635  void cmovptr(Condition cc, Register dst, Address src) { LP64_ONLY(cmovq(cc, dst, src)) NOT_LP64(cmov32(cc, dst, src)); }
1636  void cmovptr(Condition cc, Register dst, Register src) { LP64_ONLY(cmovq(cc, dst, src)) NOT_LP64(cmov32(cc, dst, src)); }
1637 
1638  void movoop(Register dst, jobject obj);
1639  void movoop(Address dst, jobject obj);
1640 
1641  void mov_metadata(Register dst, Metadata* obj);
1642  void mov_metadata(Address dst, Metadata* obj);
1643 
1644  void movptr(ArrayAddress dst, Register src);
1645  // can this do an lea?
1646  void movptr(Register dst, ArrayAddress src);
1647 
1648  void movptr(Register dst, Address src);

1319  void vpmulld(XMMRegister dst, XMMRegister nds, Address src, int vector_len) {
1320   Assembler::vpmulld(dst, nds, src, vector_len);
1321  };
1322  void vpmulld(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len) {
1323   Assembler::vpmulld(dst, nds, src, vector_len);
1324  }
1325  void vpmulld(XMMRegister dst, XMMRegister nds, AddressLiteral src, int vector_len, Register scratch_reg);
1326 
1327  void vpsubb(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len);
1328  void vpsubb(XMMRegister dst, XMMRegister nds, Address src, int vector_len);
1329 
1330  void vpsubw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len);
1331  void vpsubw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, Address src, int vector_len);
1332 
1333  void vpsraw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister shift, int vector_len);
1334  void vpsraw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, int shift, int vector_len);
1335 
1336  void evpsraq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister shift, int vector_len);
1337  void evpsraq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, int shift, int vector_len);
1338 
1339  void evpsllw(XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len, bool is_varshift) {
1340   if (!is_varshift) {
1341    Assembler::evpsllw(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1342   } else {
1343    Assembler::evpsllvw(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1344   }
1345  }
1346  void evpslld(XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len, bool is_varshift) {
1347   if (!is_varshift) {
1348    Assembler::evpslld(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1349   } else {
1350    Assembler::evpsllvd(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1351   }
1352  }
1353  void evpsllq(XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len, bool is_varshift) {
1354   if (!is_varshift) {
1355    Assembler::evpsllq(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1356   } else {
1357    Assembler::evpsllvq(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1358   }
1359  }
1360  void evpsrlw(XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len, bool is_varshift) {
1361   if (!is_varshift) {
1362    Assembler::evpsrlw(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1363   } else {
1364    Assembler::evpsrlvw(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1365   }
1366  }
1367  void evpsrld(XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len, bool is_varshift) {
1368   if (!is_varshift) {
1369    Assembler::evpsrld(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1370   } else {
1371    Assembler::evpsrlvd(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1372   }
1373  }
1374  void evpsrlq(XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len, bool is_varshift) {
1375   if (!is_varshift) {
1376    Assembler::evpsrlq(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1377   } else {
1378    Assembler::evpsrlvq(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1379   }
1380  }
1381  void evpsraw(XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len, bool is_varshift) {
1382   if (!is_varshift) {
1383    Assembler::evpsraw(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1384   } else {
1385    Assembler::evpsravw(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1386   }
1387  }
1388  void evpsrad(XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len, bool is_varshift) {
1389   if (!is_varshift) {
1390    Assembler::evpsrad(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1391   } else {
1392    Assembler::evpsravd(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1393   }
1394  }
1395  void evpsraq(XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len, bool is_varshift) {
1396   if (!is_varshift) {
1397    Assembler::evpsraq(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1398   } else {
1399    Assembler::evpsravq(dst, mask, nds, src, merge, vector_len);
1400   }
1401  }
1402 
1403  void evpmins(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len);
1404  void evpmaxs(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len);
1405  void evpmins(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, Address src, bool merge, int vector_len);
1406  void evpmaxs(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, Address src, bool merge, int vector_len);
1407 
1408  void vpsrlw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister shift, int vector_len);
1409  void vpsrlw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, int shift, int vector_len);
1410 
1411  void vpsllw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister shift, int vector_len);
1412  void vpsllw(XMMRegister dst, XMMRegister nds, int shift, int vector_len);
1413 
1414  void vptest(XMMRegister dst, XMMRegister src);
1415  void vptest(XMMRegister dst, XMMRegister src, int vector_len) { Assembler::vptest(dst, src, vector_len); }
1416 
1417  void punpcklbw(XMMRegister dst, XMMRegister src);
1418  void punpcklbw(XMMRegister dst, Address src) { Assembler::punpcklbw(dst, src); }
1419 
1420  void pshufd(XMMRegister dst, Address src, int mode);
1421  void pshufd(XMMRegister dst, XMMRegister src, int mode) { Assembler::pshufd(dst, src, mode); }
1422 
1423  void pshuflw(XMMRegister dst, XMMRegister src, int mode);
1424  void pshuflw(XMMRegister dst, Address src, int mode) { Assembler::pshuflw(dst, src, mode); }
1425 
1426  void vandpd(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len) { Assembler::vandpd(dst, nds, src, vector_len); }
1427  void vandpd(XMMRegister dst, XMMRegister nds, Address src, int vector_len)   { Assembler::vandpd(dst, nds, src, vector_len); }

1677   Assembler::vpclmulqdq(dst, nds, src, 0x11);
1678  }
1679  void vpclmullqhqdq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src) {
1680   // 0x10 - multiply nds[0:63] and src[64:127]
1681   Assembler::vpclmulqdq(dst, nds, src, 0x10);
1682  }
1683  void vpclmulhqlqdq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src) {
1684   //0x01 - multiply nds[64:127] and src[0:63]
1685   Assembler::vpclmulqdq(dst, nds, src, 0x01);
1686  }
1687 
1688  void evpclmulldq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len) {
1689   // 0x00 - multiply lower 64 bits [0:63]
1690   Assembler::evpclmulqdq(dst, nds, src, 0x00, vector_len);
1691  }
1692  void evpclmulhdq(XMMRegister dst, XMMRegister nds, XMMRegister src, int vector_len) {
1693   // 0x11 - multiply upper 64 bits [64:127]
1694   Assembler::evpclmulqdq(dst, nds, src, 0x11, vector_len);
1695  }
1696 
1697  // AVX-512 mask operations.
1698  void kand(BasicType etype, KRegister dst, KRegister src1, KRegister src2);
1699  void kor(BasicType type, KRegister dst, KRegister src1, KRegister src2);
1700  void knot(uint masklen, KRegister dst, KRegister src, KRegister ktmp = knoreg, Register rtmp = noreg);
1701  void kxor(BasicType type, KRegister dst, KRegister src1, KRegister src2);
1702  void kortest(uint masklen, KRegister src1, KRegister src2);
1703  void ktest(uint masklen, KRegister src1, KRegister src2);
1704 
1705  void evperm(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len);
1706  void evperm(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, Address src, bool merge, int vector_len);
1707 
1708  void evor(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len);
1709  void evor(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, Address src, bool merge, int vector_len);
1710 
1711  void evand(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len);
1712  void evand(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, Address src, bool merge, int vector_len);
1713 
1714  void evxor(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, XMMRegister src, bool merge, int vector_len);
1715  void evxor(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister nds, Address src, bool merge, int vector_len);
1716 
1717  void evrold(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister src, int shift, bool merge, int vlen_enc);
1718  void evrold(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister src1, XMMRegister src2, bool merge, int vlen_enc);
1719  void evrord(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister src, int shift, bool merge, int vlen_enc);
1720  void evrord(BasicType type, XMMRegister dst, KRegister mask, XMMRegister src1, XMMRegister src2, bool merge, int vlen_enc);
1721 
1722  void alltrue(Register dst, uint masklen, KRegister src1, KRegister src2, KRegister kscratch);
1723  void anytrue(Register dst, uint masklen, KRegister src, KRegister kscratch);
1724 
1725  void cmov32( Condition cc, Register dst, Address src);
1726  void cmov32( Condition cc, Register dst, Register src);
1727 
1728  void cmov(  Condition cc, Register dst, Register src) { cmovptr(cc, dst, src); }
1729 
1730  void cmovptr(Condition cc, Register dst, Address src) { LP64_ONLY(cmovq(cc, dst, src)) NOT_LP64(cmov32(cc, dst, src)); }
1731  void cmovptr(Condition cc, Register dst, Register src) { LP64_ONLY(cmovq(cc, dst, src)) NOT_LP64(cmov32(cc, dst, src)); }
1732 
1733  void movoop(Register dst, jobject obj);
1734  void movoop(Address dst, jobject obj);
1735 
1736  void mov_metadata(Register dst, Metadata* obj);
1737  void mov_metadata(Address dst, Metadata* obj);
1738 
1739  void movptr(ArrayAddress dst, Register src);
1740  // can this do an lea?
1741  void movptr(Register dst, ArrayAddress src);
1742 
1743  void movptr(Register dst, Address src);
< prev index next >