< prev index next >

src/hotspot/share/c1/c1_LIR.cpp

Print this page
@@ -184,11 +184,10 @@
 
 
 void LIR_Op2::verify() const {
 #ifdef ASSERT
  switch (code()) {
-   case lir_cmove:
   case lir_xchg:
    break;
 
   default:
    assert(!result_opr()->is_register() || !result_opr()->is_oop_register(),

@@ -235,30 +234,27 @@
 #endif
 }
 
 
 LIR_OpBranch::LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block)
-  : LIR_Op(lir_branch, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*)NULL)
-  , _cond(cond)
+  : LIR_Op2(lir_branch, cond, LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*)NULL)
  , _label(block->label())
  , _block(block)
  , _ublock(NULL)
  , _stub(NULL) {
 }
 
 LIR_OpBranch::LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, CodeStub* stub) :
-  LIR_Op(lir_branch, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*)NULL)
-  , _cond(cond)
+  LIR_Op2(lir_branch, cond, LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*)NULL)
  , _label(stub->entry())
  , _block(NULL)
  , _ublock(NULL)
  , _stub(stub) {
 }
 
 LIR_OpBranch::LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block, BlockBegin* ublock)
-  : LIR_Op(lir_cond_float_branch, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*)NULL)
-  , _cond(cond)
+  : LIR_Op2(lir_cond_float_branch, cond, LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*)NULL)
  , _label(block->label())
  , _block(block)
  , _ublock(ublock)
  , _stub(NULL)
 {

@@ -276,17 +272,17 @@
  assert(_ublock != NULL, "must have old block");
  _ublock = b;
 }
 
 void LIR_OpBranch::negate_cond() {
-  switch (_cond) {
-   case lir_cond_equal:    _cond = lir_cond_notEqual;   break;
-   case lir_cond_notEqual:   _cond = lir_cond_equal;    break;
-   case lir_cond_less:     _cond = lir_cond_greaterEqual; break;
-   case lir_cond_lessEqual:  _cond = lir_cond_greater;   break;
-   case lir_cond_greaterEqual: _cond = lir_cond_less;     break;
-   case lir_cond_greater:   _cond = lir_cond_lessEqual;  break;
+  switch (cond()) {
+   case lir_cond_equal:    set_cond(lir_cond_notEqual);   break;
+   case lir_cond_notEqual:   set_cond(lir_cond_equal);    break;
+   case lir_cond_less:     set_cond(lir_cond_greaterEqual); break;
+   case lir_cond_lessEqual:  set_cond(lir_cond_greater);   break;
+   case lir_cond_greaterEqual: set_cond(lir_cond_less);     break;
+   case lir_cond_greater:   set_cond(lir_cond_lessEqual);  break;
   default: ShouldNotReachHere();
  }
 }
 
 

@@ -505,10 +501,17 @@
   case lir_cond_float_branch:    // may have info, input and result register always invalid
   {
    assert(op->as_OpBranch() != NULL, "must be");
    LIR_OpBranch* opBranch = (LIR_OpBranch*)op;
 
+    assert(opBranch->_tmp1->is_illegal() && opBranch->_tmp2->is_illegal() &&
+       opBranch->_tmp3->is_illegal() && opBranch->_tmp4->is_illegal() &&
+       opBranch->_tmp5->is_illegal(), "not used");
+ 
+    if (opBranch->_opr1->is_valid()) do_input(opBranch->_opr1);
+    if (opBranch->_opr2->is_valid()) do_input(opBranch->_opr2);
+ 
    if (opBranch->_info != NULL)   do_info(opBranch->_info);
    assert(opBranch->_result->is_illegal(), "not used");
    if (opBranch->_stub != NULL)   opBranch->stub()->visit(this);
 
    break;

@@ -593,21 +596,23 @@
 
   // special handling for cmove: right input operand must not be equal
   // to the result operand, otherwise the backend fails
   case lir_cmove:
   {
-    assert(op->as_Op2() != NULL, "must be");
-    LIR_Op2* op2 = (LIR_Op2*)op;
+    assert(op->as_Op4() != NULL, "must be");
+    LIR_Op4* op4 = (LIR_Op4*)op;
 
-    assert(op2->_info == NULL && op2->_tmp1->is_illegal() && op2->_tmp2->is_illegal() &&
-       op2->_tmp3->is_illegal() && op2->_tmp4->is_illegal() && op2->_tmp5->is_illegal(), "not used");
-    assert(op2->_opr1->is_valid() && op2->_opr2->is_valid() && op2->_result->is_valid(), "used");
+    assert(op4->_info == NULL && op4->_tmp1->is_illegal() && op4->_tmp2->is_illegal() &&
+       op4->_tmp3->is_illegal() && op4->_tmp4->is_illegal() && op4->_tmp5->is_illegal(), "not used");
+    assert(op4->_opr1->is_valid() && op4->_opr2->is_valid() && op4->_result->is_valid(), "used");
 
-    do_input(op2->_opr1);
-    do_input(op2->_opr2);
-    do_temp(op2->_opr2);
-    do_output(op2->_result);
+    do_input(op4->_opr1);
+    do_input(op4->_opr2);
+    if (op4->_opr3->is_valid()) do_input(op4->_opr3);
+    if (op4->_opr4->is_valid()) do_input(op4->_opr4);
+    do_temp(op4->_opr2);
+    do_output(op4->_result);
 
    break;
   }
 
   // vspecial handling for strict operations: register input operands

@@ -1047,10 +1052,14 @@
 
 void LIR_Op3::emit_code(LIR_Assembler* masm) {
  masm->emit_op3(this);
 }
 
+ void LIR_Op4::emit_code(LIR_Assembler* masm) {
+  masm->emit_op4(this);
+ }
+ 
 void LIR_OpLock::emit_code(LIR_Assembler* masm) {
  masm->emit_lock(this);
  if (stub()) {
   masm->append_code_stub(stub());
  }

@@ -1087,10 +1096,14 @@
 #endif
 #ifdef ASSERT
  , _file(NULL)
  , _line(0)
 #endif
+ #ifdef RISCV
+  , _cmp_opr1(LIR_OprFact::illegalOpr)
+  , _cmp_opr2(LIR_OprFact::illegalOpr)
+ #endif
 { }
 
 
 #ifdef ASSERT
 void LIR_List::set_file_and_line(const char * file, int line) {

@@ -1104,10 +1117,42 @@
  _file = f;
  _line = line;
 }
 #endif
 
+ #ifdef RISCV
+ void LIR_List::set_cmp_oprs(LIR_Op* op) {
+  switch (op->code()) {
+   case lir_cmp:
+    _cmp_opr1 = op->as_Op2()->in_opr1();
+    _cmp_opr2 = op->as_Op2()->in_opr2();
+    break;
+   case lir_branch: // fall through
+   case lir_cond_float_branch:
+    assert(op->as_OpBranch()->cond() == lir_cond_always ||
+       (_cmp_opr1 != LIR_OprFact::illegalOpr && _cmp_opr2 != LIR_OprFact::illegalOpr),
+       "conditional branches must have legal operands");
+    if (op->as_OpBranch()->cond() != lir_cond_always) {
+     op->as_Op2()->set_in_opr1(_cmp_opr1);
+     op->as_Op2()->set_in_opr2(_cmp_opr2);
+    }
+    break;
+   case lir_cmove:
+    op->as_Op4()->set_in_opr3(_cmp_opr1);
+    op->as_Op4()->set_in_opr4(_cmp_opr2);
+    break;
+ #if INCLUDE_ZGC
+   case lir_zloadbarrier_test:
+    _cmp_opr1 = FrameMap::as_opr(t1);
+    _cmp_opr2 = LIR_OprFact::intConst(0);
+    break;
+ #endif
+   default:
+    break;
+  }
+ }
+ #endif
 
 void LIR_List::append(LIR_InsertionBuffer* buffer) {
  assert(this == buffer->lir_list(), "wrong lir list");
  const int n = _operations.length();
 

@@ -1675,11 +1720,10 @@
    // LIR_Op2
    case lir_cmp:          s = "cmp";      break;
    case lir_cmp_l2i:        s = "cmp_l2i";    break;
    case lir_ucmp_fd2i:       s = "ucomp_fd2i";  break;
    case lir_cmp_fd2i:       s = "comp_fd2i";   break;
-   case lir_cmove:         s = "cmove";     break;
    case lir_add:          s = "add";      break;
    case lir_sub:          s = "sub";      break;
    case lir_mul:          s = "mul";      break;
    case lir_div:          s = "div";      break;
    case lir_rem:          s = "rem";      break;

@@ -1698,10 +1742,12 @@
    // LIR_Op3
    case lir_idiv:         s = "idiv";     break;
    case lir_irem:         s = "irem";     break;
    case lir_fmad:         s = "fmad";     break;
    case lir_fmaf:         s = "fmaf";     break;
+   // LIR_Op4
+   case lir_cmove:         s = "cmove";     break;
    // LIR_OpJavaCall
    case lir_static_call:      s = "static";    break;
    case lir_optvirtual_call:    s = "optvirtual";  break;
    case lir_icvirtual_call:    s = "icvirtual";   break;
    case lir_dynamic_call:     s = "dynamic";    break;

@@ -1831,10 +1877,12 @@
 }
 
 // LIR_OpBranch
 void LIR_OpBranch::print_instr(outputStream* out) const {
  print_condition(out, cond());       out->print(" ");
+  in_opr1()->print(out); out->print(" ");
+  in_opr2()->print(out); out->print(" ");
  if (block() != NULL) {
   out->print("[B%d] ", block()->block_id());
  } else if (stub() != NULL) {
   out->print("[");
   stub()->print_name(out);

@@ -1911,11 +1959,11 @@
  result_opr()->print(out); out->print(" ");
 }
 
 // LIR_Op2
 void LIR_Op2::print_instr(outputStream* out) const {
-  if (code() == lir_cmove || code() == lir_cmp) {
+  if (code() == lir_cmp || code() == lir_branch || code() == lir_cond_float_branch) {
   print_condition(out, condition());     out->print(" ");
  }
  in_opr1()->print(out);  out->print(" ");
  in_opr2()->print(out);  out->print(" ");
  if (tmp1_opr()->is_valid()) { tmp1_opr()->print(out);  out->print(" "); }

@@ -1962,10 +2010,19 @@
  in_opr2()->print(out);  out->print(" ");
  in_opr3()->print(out);  out->print(" ");
  result_opr()->print(out);
 }
 
+ // LIR_Op4
+ void LIR_Op4::print_instr(outputStream* out) const {
+  print_condition(out, condition()); out->print(" ");
+  in_opr1()->print(out);       out->print(" ");
+  in_opr2()->print(out);       out->print(" ");
+  in_opr3()->print(out);       out->print(" ");
+  in_opr4()->print(out);       out->print(" ");
+  result_opr()->print(out);
+ }
 
 void LIR_OpLock::print_instr(outputStream* out) const {
  hdr_opr()->print(out);  out->print(" ");
  obj_opr()->print(out);  out->print(" ");
  lock_opr()->print(out); out->print(" ");
< prev index next >