< prev index next >

src/hotspot/share/c1/c1_LIR.hpp

Print this page

 851 // - every instruction has a result operand
 852 // - every instruction has an CodeEmitInfo operand (can be revisited later)
 853 // - every instruction has a LIR_OpCode operand
 854 // - LIR_OpN, means an instruction that has N input operands
 855 //
 856 // class hierarchy:
 857 //
 858 class LIR_Op;
 859 class  LIR_Op0;
 860 class   LIR_OpLabel;
 861 class  LIR_Op1;
 862 class   LIR_OpBranch;
 863 class   LIR_OpConvert;
 864 class   LIR_OpAllocObj;
 865 class   LIR_OpReturn;
 866 class   LIR_OpRoundFP;
 867 class  LIR_Op2;
 868 class  LIR_OpDelay;
 869 class  LIR_Op3;
 870 class   LIR_OpAllocArray;

 871 class  LIR_OpCall;
 872 class   LIR_OpJavaCall;
 873 class   LIR_OpRTCall;
 874 class  LIR_OpArrayCopy;
 875 class  LIR_OpUpdateCRC32;
 876 class  LIR_OpLock;
 877 class  LIR_OpTypeCheck;
 878 class  LIR_OpCompareAndSwap;
 879 class  LIR_OpProfileCall;
 880 class  LIR_OpProfileType;
 881 #ifdef ASSERT
 882 class  LIR_OpAssert;
 883 #endif
 884 
 885 // LIR operation codes
 886 enum LIR_Code {
 887   lir_none
 888  , begin_op0
 889    , lir_label
 890    , lir_nop

 894    , lir_breakpoint
 895    , lir_rtcall
 896    , lir_membar
 897    , lir_membar_acquire
 898    , lir_membar_release
 899    , lir_membar_loadload
 900    , lir_membar_storestore
 901    , lir_membar_loadstore
 902    , lir_membar_storeload
 903    , lir_get_thread
 904    , lir_on_spin_wait
 905  , end_op0
 906  , begin_op1
 907    , lir_fxch
 908    , lir_fld
 909    , lir_push
 910    , lir_pop
 911    , lir_null_check
 912    , lir_return
 913    , lir_leal
 914    , lir_branch
 915    , lir_cond_float_branch
 916    , lir_move
 917    , lir_convert
 918    , lir_alloc_object
 919    , lir_monaddr
 920    , lir_roundfp
 921    , lir_safepoint
 922    , lir_unwind
 923  , end_op1
 924  , begin_op2


 925    , lir_cmp
 926    , lir_cmp_l2i
 927    , lir_ucmp_fd2i
 928    , lir_cmp_fd2i
 929    , lir_cmove
 930    , lir_add
 931    , lir_sub
 932    , lir_mul
 933    , lir_div
 934    , lir_rem
 935    , lir_sqrt
 936    , lir_abs
 937    , lir_neg
 938    , lir_tan
 939    , lir_log10
 940    , lir_logic_and
 941    , lir_logic_or
 942    , lir_logic_xor
 943    , lir_shl
 944    , lir_shr
 945    , lir_ushr
 946    , lir_alloc_array
 947    , lir_throw
 948    , lir_xadd
 949    , lir_xchg
 950  , end_op2
 951  , begin_op3
 952    , lir_idiv
 953    , lir_irem
 954    , lir_fmad
 955    , lir_fmaf
 956  , end_op3 957  , begin_opJavaCall
 958    , lir_static_call
 959    , lir_optvirtual_call
 960    , lir_icvirtual_call
 961    , lir_dynamic_call
 962  , end_opJavaCall
 963  , begin_opArrayCopy
 964    , lir_arraycopy
 965  , end_opArrayCopy
 966  , begin_opUpdateCRC32
 967    , lir_updatecrc32
 968  , end_opUpdateCRC32
 969  , begin_opLock
 970   , lir_lock
 971   , lir_unlock
 972  , end_opLock
 973  , begin_delay_slot
 974   , lir_delay_slot
 975  , end_delay_slot
 976  , begin_opTypeCheck

1108  virtual void print_instr(outputStream* out) const  = 0;
1109  virtual void print_on(outputStream* st) const PRODUCT_RETURN;
1110 
1111  virtual bool is_patching() { return false; }
1112  virtual LIR_OpCall* as_OpCall() { return NULL; }
1113  virtual LIR_OpJavaCall* as_OpJavaCall() { return NULL; }
1114  virtual LIR_OpLabel* as_OpLabel() { return NULL; }
1115  virtual LIR_OpDelay* as_OpDelay() { return NULL; }
1116  virtual LIR_OpLock* as_OpLock() { return NULL; }
1117  virtual LIR_OpAllocArray* as_OpAllocArray() { return NULL; }
1118  virtual LIR_OpAllocObj* as_OpAllocObj() { return NULL; }
1119  virtual LIR_OpRoundFP* as_OpRoundFP() { return NULL; }
1120  virtual LIR_OpBranch* as_OpBranch() { return NULL; }
1121  virtual LIR_OpReturn* as_OpReturn() { return NULL; }
1122  virtual LIR_OpRTCall* as_OpRTCall() { return NULL; }
1123  virtual LIR_OpConvert* as_OpConvert() { return NULL; }
1124  virtual LIR_Op0* as_Op0() { return NULL; }
1125  virtual LIR_Op1* as_Op1() { return NULL; }
1126  virtual LIR_Op2* as_Op2() { return NULL; }
1127  virtual LIR_Op3* as_Op3() { return NULL; }

1128  virtual LIR_OpArrayCopy* as_OpArrayCopy() { return NULL; }
1129  virtual LIR_OpUpdateCRC32* as_OpUpdateCRC32() { return NULL; }
1130  virtual LIR_OpTypeCheck* as_OpTypeCheck() { return NULL; }
1131  virtual LIR_OpCompareAndSwap* as_OpCompareAndSwap() { return NULL; }
1132  virtual LIR_OpProfileCall* as_OpProfileCall() { return NULL; }
1133  virtual LIR_OpProfileType* as_OpProfileType() { return NULL; }
1134 #ifdef ASSERT
1135  virtual LIR_OpAssert* as_OpAssert() { return NULL; }
1136 #endif
1137 
1138  virtual void verify() const {}
1139 };
1140 
1141 // for calls
1142 class LIR_OpCall: public LIR_Op {
1143 friend class LIR_OpVisitState;
1144 
1145 protected:
1146  address   _addr;
1147  LIR_OprList* _arguments;

1380 friend class LIR_OpVisitState;
1381 
1382 private:
1383  LIR_Opr _tmp;
1384 public:
1385  LIR_OpRTCall(address addr, LIR_Opr tmp,
1386        LIR_Opr result, LIR_OprList* arguments, CodeEmitInfo* info = NULL)
1387   : LIR_OpCall(lir_rtcall, addr, result, arguments, info)
1388   , _tmp(tmp) {}
1389 
1390  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
1391  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
1392  virtual LIR_OpRTCall* as_OpRTCall() { return this; }
1393 
1394  LIR_Opr tmp() const              { return _tmp; }
1395 
1396  virtual void verify() const;
1397 };
1398 
1399 
1400 class LIR_OpBranch: public LIR_Op {
1401 friend class LIR_OpVisitState;
1402 
1403 private:
1404  LIR_Condition _cond;
1405  Label*    _label;
1406  BlockBegin*  _block; // if this is a branch to a block, this is the block
1407  BlockBegin*  _ublock; // if this is a float-branch, this is the unorderd block
1408  CodeStub*   _stub;  // if this is a branch to a stub, this is the stub
1409 
1410 public:
1411  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, Label* lbl)
1412   : LIR_Op(lir_branch, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*) NULL)
1413   , _cond(cond)
1414   , _label(lbl)
1415   , _block(NULL)
1416   , _ublock(NULL)
1417   , _stub(NULL) { }
1418 
1419  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block);
1420  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, CodeStub* stub);
1421 
1422  // for unordered comparisons
1423  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block, BlockBegin* ublock);
1424 
1425  LIR_Condition cond()    const       { return _cond;    }
1426  Label*    label()    const       { return _label;    }
1427  BlockBegin*  block()    const       { return _block;    }
1428  BlockBegin*  ublock()   const       { return _ublock;   }
1429  CodeStub*   stub()    const       { return _stub;    }
1430 
1431  void     change_block(BlockBegin* b);
1432  void     change_ublock(BlockBegin* b);
1433  void     negate_cond();
1434 
1435  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
1436  virtual LIR_OpBranch* as_OpBranch() { return this; }
1437  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
1438 };
1439 
1440 class LIR_OpReturn: public LIR_Op1 {
1441 friend class LIR_OpVisitState;
1442 
1443 private:
1444  C1SafepointPollStub* _stub;
1445 
1446 public:
1447  LIR_OpReturn(LIR_Opr opr);
1448 
1449  C1SafepointPollStub* stub() const { return _stub; }
1450  virtual LIR_OpReturn* as_OpReturn() { return this; }
1451 };
1452 
1453 class ConversionStub;
1454 
1455 class LIR_OpConvert: public LIR_Op1 {
1456 friend class LIR_OpVisitState;
1457 
1458 private:

1592 // LIR_Op2
1593 class LIR_Op2: public LIR_Op {
1594 friend class LIR_OpVisitState;
1595 
1596  int _fpu_stack_size; // for sin/cos implementation on Intel
1597 
1598 protected:
1599  LIR_Opr  _opr1;
1600  LIR_Opr  _opr2;
1601  BasicType _type;
1602  LIR_Opr  _tmp1;
1603  LIR_Opr  _tmp2;
1604  LIR_Opr  _tmp3;
1605  LIR_Opr  _tmp4;
1606  LIR_Opr  _tmp5;
1607  LIR_Condition _condition;
1608 
1609  void verify() const;
1610 
1611 public:
1612  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Condition condition, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, CodeEmitInfo* info = NULL)
1613   : LIR_Op(code, LIR_OprFact::illegalOpr, info)
1614   , _fpu_stack_size(0)
1615   , _opr1(opr1)
1616   , _opr2(opr2)
1617   , _type(T_ILLEGAL)
1618   , _tmp1(LIR_OprFact::illegalOpr)
1619   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
1620   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
1621   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
1622   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
1623   , _condition(condition) {
1624   assert(code == lir_cmp || code == lir_assert, "code check");
1625  }
1626 
1627  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Condition condition, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr result, BasicType type)
1628   : LIR_Op(code, result, NULL)
1629   , _fpu_stack_size(0)
1630   , _opr1(opr1)
1631   , _opr2(opr2)
1632   , _type(type)
1633   , _tmp1(LIR_OprFact::illegalOpr)
1634   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
1635   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
1636   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
1637   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
1638   , _condition(condition) {
1639   assert(code == lir_cmove, "code check");
1640   assert(type != T_ILLEGAL, "cmove should have type");
1641  }
1642 
1643  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr result = LIR_OprFact::illegalOpr,
1644      CodeEmitInfo* info = NULL, BasicType type = T_ILLEGAL)
1645   : LIR_Op(code, result, info)
1646   , _fpu_stack_size(0)
1647   , _opr1(opr1)
1648   , _opr2(opr2)
1649   , _type(type)
1650   , _tmp1(LIR_OprFact::illegalOpr)
1651   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
1652   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
1653   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
1654   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
1655   , _condition(lir_cond_unknown) {
1656   assert(code != lir_cmp && is_in_range(code, begin_op2, end_op2), "code check");
1657  }
1658 
1659  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr result, LIR_Opr tmp1, LIR_Opr tmp2 = LIR_OprFact::illegalOpr,
1660      LIR_Opr tmp3 = LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_Opr tmp4 = LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_Opr tmp5 = LIR_OprFact::illegalOpr)
1661   : LIR_Op(code, result, NULL)
1662   , _fpu_stack_size(0)
1663   , _opr1(opr1)
1664   , _opr2(opr2)
1665   , _type(T_ILLEGAL)
1666   , _tmp1(tmp1)
1667   , _tmp2(tmp2)
1668   , _tmp3(tmp3)
1669   , _tmp4(tmp4)
1670   , _tmp5(tmp5)
1671   , _condition(lir_cond_unknown) {
1672   assert(code != lir_cmp && is_in_range(code, begin_op2, end_op2), "code check");
1673  }
1674 
1675  LIR_Opr in_opr1() const            { return _opr1; }
1676  LIR_Opr in_opr2() const            { return _opr2; }
1677  BasicType type() const            { return _type; }
1678  LIR_Opr tmp1_opr() const            { return _tmp1; }
1679  LIR_Opr tmp2_opr() const            { return _tmp2; }
1680  LIR_Opr tmp3_opr() const            { return _tmp3; }
1681  LIR_Opr tmp4_opr() const            { return _tmp4; }
1682  LIR_Opr tmp5_opr() const            { return _tmp5; }
1683  LIR_Condition condition() const {
1684   assert(code() == lir_cmp || code() == lir_cmove || code() == lir_assert, "only valid for cmp and cmove and assert"); return _condition;
1685  }
1686  void set_condition(LIR_Condition condition) {
1687   assert(code() == lir_cmp || code() == lir_cmove, "only valid for cmp and cmove"); _condition = condition;
1688  }
1689 
1690  void set_fpu_stack_size(int size)       { _fpu_stack_size = size; }
1691  int fpu_stack_size() const          { return _fpu_stack_size; }
1692 
1693  void set_in_opr1(LIR_Opr opr)         { _opr1 = opr; }
1694  void set_in_opr2(LIR_Opr opr)         { _opr2 = opr; }
1695 
1696  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
1697  virtual LIR_Op2* as_Op2() { return this; }
1698  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
1699 };
1700 

1701 class LIR_OpAllocArray : public LIR_Op {
1702 friend class LIR_OpVisitState;
1703 
1704 private:
1705  LIR_Opr  _klass;
1706  LIR_Opr  _len;
1707  LIR_Opr  _tmp1;
1708  LIR_Opr  _tmp2;
1709  LIR_Opr  _tmp3;
1710  LIR_Opr  _tmp4;
1711  BasicType _type;
1712  CodeStub* _stub;
1713 
1714 public:
1715  LIR_OpAllocArray(LIR_Opr klass, LIR_Opr len, LIR_Opr result, LIR_Opr t1, LIR_Opr t2, LIR_Opr t3, LIR_Opr t4, BasicType type, CodeStub* stub)
1716   : LIR_Op(lir_alloc_array, result, NULL)
1717   , _klass(klass)
1718   , _len(len)
1719   , _tmp1(t1)
1720   , _tmp2(t2)

1744 
1745 private:
1746  LIR_Opr _opr1;
1747  LIR_Opr _opr2;
1748  LIR_Opr _opr3;
1749 public:
1750  LIR_Op3(LIR_Code code, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr opr3, LIR_Opr result, CodeEmitInfo* info = NULL)
1751   : LIR_Op(code, result, info)
1752   , _opr1(opr1)
1753   , _opr2(opr2)
1754   , _opr3(opr3)                { assert(is_in_range(code, begin_op3, end_op3), "code check"); }
1755  LIR_Opr in_opr1() const            { return _opr1; }
1756  LIR_Opr in_opr2() const            { return _opr2; }
1757  LIR_Opr in_opr3() const            { return _opr3; }
1758 
1759  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
1760  virtual LIR_Op3* as_Op3() { return this; }
1761  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
1762 };
1763 

1764 
1765 //--------------------------------
1766 class LabelObj: public CompilationResourceObj {
1767 private:
1768  Label _label;
1769 public:
1770  LabelObj()                   {}
1771  Label* label()                 { return &_label; }
1772 };
1773 
1774 
1775 class LIR_OpLock: public LIR_Op {
1776 friend class LIR_OpVisitState;
1777 
1778 private:
1779  LIR_Opr _hdr;
1780  LIR_Opr _obj;
1781  LIR_Opr _lock;
1782  LIR_Opr _scratch;
1783  CodeStub* _stub;

1966 //--------------------------------LIR_List---------------------------------------------------
1967 // Maintains a list of LIR instructions (one instance of LIR_List per basic block)
1968 // The LIR instructions are appended by the LIR_List class itself;
1969 //
1970 // Notes:
1971 // - all offsets are(should be) in bytes
1972 // - local positions are specified with an offset, with offset 0 being local 0
1973 
1974 class LIR_List: public CompilationResourceObj {
1975 private:
1976  LIR_OpList _operations;
1977 
1978  Compilation* _compilation;
1979 #ifndef PRODUCT
1980  BlockBegin*  _block;
1981 #endif
1982 #ifdef ASSERT
1983  const char * _file;
1984  int      _line;
1985 #endif
1986 
1987 public:
1988  void append(LIR_Op* op) {
1989   if (op->source() == NULL)
1990    op->set_source(_compilation->current_instruction());
1991 #ifndef PRODUCT
1992   if (PrintIRWithLIR) {
1993    _compilation->maybe_print_current_instruction();
1994    op->print(); tty->cr();
1995   }
1996 #endif // PRODUCT
1997 1998   _operations.append(op);
1999 
2000 #ifdef ASSERT
2001   op->verify();
2002   op->set_file_and_line(_file, _line);
2003   _file = NULL;
2004   _line = 0;
2005 #endif
2006  }
2007 
2008  LIR_List(Compilation* compilation, BlockBegin* block = NULL);
2009 
2010 #ifdef ASSERT
2011  void set_file_and_line(const char * file, int line);
2012 #endif
2013 2014  //---------- accessors ---------------
2015  LIR_OpList* instructions_list()        { return &_operations; }
2016  int     length() const           { return _operations.length(); }
2017  LIR_Op*   at(int i) const          { return _operations.at(i); }
2018 
2019  NOT_PRODUCT(BlockBegin* block() const     { return _block; });
2020 
2021  // insert LIR_Ops in buffer to right places in LIR_List
2022  void append(LIR_InsertionBuffer* buffer);
2023 
2024  //---------- mutators ---------------
2025  void insert_before(int i, LIR_List* op_list)  { _operations.insert_before(i, op_list->instructions_list()); }
2026  void insert_before(int i, LIR_Op* op)     { _operations.insert_before(i, op); }
2027  void remove_at(int i)             { _operations.remove_at(i); }
2028 
2029  //---------- printing -------------
2030  void print_instructions() PRODUCT_RETURN;
2031 
2032 
2033  //---------- instructions -------------

2101  void return_op(LIR_Opr result)          { append(new LIR_OpReturn(result)); }
2102 
2103  void convert(Bytecodes::Code code, LIR_Opr left, LIR_Opr dst, ConversionStub* stub = NULL/*, bool is_32bit = false*/) { append(new LIR_OpConvert(code, left, dst, stub)); }
2104 
2105  void logical_and (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr dst) { append(new LIR_Op2(lir_logic_and, left, right, dst)); }
2106  void logical_or (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr dst) { append(new LIR_Op2(lir_logic_or,  left, right, dst)); }
2107  void logical_xor (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr dst) { append(new LIR_Op2(lir_logic_xor, left, right, dst)); }
2108 
2109  void null_check(LIR_Opr opr, CodeEmitInfo* info, bool deoptimize_on_null = false);
2110  void throw_exception(LIR_Opr exceptionPC, LIR_Opr exceptionOop, CodeEmitInfo* info) {
2111   append(new LIR_Op2(lir_throw, exceptionPC, exceptionOop, LIR_OprFact::illegalOpr, info));
2112  }
2113  void unwind_exception(LIR_Opr exceptionOop) {
2114   append(new LIR_Op1(lir_unwind, exceptionOop));
2115  }
2116 
2117  void push(LIR_Opr opr)                  { append(new LIR_Op1(lir_push, opr)); }
2118  void pop(LIR_Opr reg)                  { append(new LIR_Op1(lir_pop, reg)); }
2119 
2120  void cmp(LIR_Condition condition, LIR_Opr left, LIR_Opr right, CodeEmitInfo* info = NULL) {2121   append(new LIR_Op2(lir_cmp, condition, left, right, info));

2122  }
2123  void cmp(LIR_Condition condition, LIR_Opr left, int right, CodeEmitInfo* info = NULL) {
2124   cmp(condition, left, LIR_OprFact::intConst(right), info);
2125  }
2126 
2127  void cmp_mem_int(LIR_Condition condition, LIR_Opr base, int disp, int c, CodeEmitInfo* info);
2128  void cmp_reg_mem(LIR_Condition condition, LIR_Opr reg, LIR_Address* addr, CodeEmitInfo* info);
2129 
2130  void cmove(LIR_Condition condition, LIR_Opr src1, LIR_Opr src2, LIR_Opr dst, BasicType type) {
2131   append(new LIR_Op2(lir_cmove, condition, src1, src2, dst, type));

2132  }
2133 
2134  void cas_long(LIR_Opr addr, LIR_Opr cmp_value, LIR_Opr new_value,
2135         LIR_Opr t1, LIR_Opr t2, LIR_Opr result = LIR_OprFact::illegalOpr);
2136  void cas_obj(LIR_Opr addr, LIR_Opr cmp_value, LIR_Opr new_value,
2137        LIR_Opr t1, LIR_Opr t2, LIR_Opr result = LIR_OprFact::illegalOpr);
2138  void cas_int(LIR_Opr addr, LIR_Opr cmp_value, LIR_Opr new_value,
2139        LIR_Opr t1, LIR_Opr t2, LIR_Opr result = LIR_OprFact::illegalOpr);
2140 
2141  void abs (LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp)        { append(new LIR_Op2(lir_abs , from, tmp, to)); }
2142  void negate(LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp = LIR_OprFact::illegalOpr)       { append(new LIR_Op2(lir_neg, from, tmp, to)); }
2143  void sqrt(LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp)        { append(new LIR_Op2(lir_sqrt, from, tmp, to)); }
2144  void fmad(LIR_Opr from, LIR_Opr from1, LIR_Opr from2, LIR_Opr to) { append(new LIR_Op3(lir_fmad, from, from1, from2, to)); }
2145  void fmaf(LIR_Opr from, LIR_Opr from1, LIR_Opr from2, LIR_Opr to) { append(new LIR_Op3(lir_fmaf, from, from1, from2, to)); }
2146  void log10 (LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp)       { append(new LIR_Op2(lir_log10, from, LIR_OprFact::illegalOpr, to, tmp)); }
2147  void tan (LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp1, LIR_Opr tmp2) { append(new LIR_Op2(lir_tan , from, tmp1, to, tmp2)); }
2148 
2149  void add (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr res)   { append(new LIR_Op2(lir_add, left, right, res)); }
2150  void sub (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr res, CodeEmitInfo* info = NULL) { append(new LIR_Op2(lir_sub, left, right, res, info)); }
2151  void mul (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr res) { append(new LIR_Op2(lir_mul, left, right, res)); }

 851 // - every instruction has a result operand
 852 // - every instruction has an CodeEmitInfo operand (can be revisited later)
 853 // - every instruction has a LIR_OpCode operand
 854 // - LIR_OpN, means an instruction that has N input operands
 855 //
 856 // class hierarchy:
 857 //
 858 class LIR_Op;
 859 class  LIR_Op0;
 860 class   LIR_OpLabel;
 861 class  LIR_Op1;
 862 class   LIR_OpBranch;
 863 class   LIR_OpConvert;
 864 class   LIR_OpAllocObj;
 865 class   LIR_OpReturn;
 866 class   LIR_OpRoundFP;
 867 class  LIR_Op2;
 868 class  LIR_OpDelay;
 869 class  LIR_Op3;
 870 class   LIR_OpAllocArray;
 871 class  LIR_Op4;
 872 class  LIR_OpCall;
 873 class   LIR_OpJavaCall;
 874 class   LIR_OpRTCall;
 875 class  LIR_OpArrayCopy;
 876 class  LIR_OpUpdateCRC32;
 877 class  LIR_OpLock;
 878 class  LIR_OpTypeCheck;
 879 class  LIR_OpCompareAndSwap;
 880 class  LIR_OpProfileCall;
 881 class  LIR_OpProfileType;
 882 #ifdef ASSERT
 883 class  LIR_OpAssert;
 884 #endif
 885 
 886 // LIR operation codes
 887 enum LIR_Code {
 888   lir_none
 889  , begin_op0
 890    , lir_label
 891    , lir_nop

 895    , lir_breakpoint
 896    , lir_rtcall
 897    , lir_membar
 898    , lir_membar_acquire
 899    , lir_membar_release
 900    , lir_membar_loadload
 901    , lir_membar_storestore
 902    , lir_membar_loadstore
 903    , lir_membar_storeload
 904    , lir_get_thread
 905    , lir_on_spin_wait
 906  , end_op0
 907  , begin_op1
 908    , lir_fxch
 909    , lir_fld
 910    , lir_push
 911    , lir_pop
 912    , lir_null_check
 913    , lir_return
 914    , lir_leal


 915    , lir_move
 916    , lir_convert
 917    , lir_alloc_object
 918    , lir_monaddr
 919    , lir_roundfp
 920    , lir_safepoint
 921    , lir_unwind
 922  , end_op1
 923  , begin_op2
 924    , lir_branch
 925    , lir_cond_float_branch
 926    , lir_cmp
 927    , lir_cmp_l2i
 928    , lir_ucmp_fd2i
 929    , lir_cmp_fd2i

 930    , lir_add
 931    , lir_sub
 932    , lir_mul
 933    , lir_div
 934    , lir_rem
 935    , lir_sqrt
 936    , lir_abs
 937    , lir_neg
 938    , lir_tan
 939    , lir_log10
 940    , lir_logic_and
 941    , lir_logic_or
 942    , lir_logic_xor
 943    , lir_shl
 944    , lir_shr
 945    , lir_ushr
 946    , lir_alloc_array
 947    , lir_throw
 948    , lir_xadd
 949    , lir_xchg
 950  , end_op2
 951  , begin_op3
 952    , lir_idiv
 953    , lir_irem
 954    , lir_fmad
 955    , lir_fmaf
 956  , end_op3
 957  , begin_op4
 958    , lir_cmove
 959  , end_op4
 960  , begin_opJavaCall
 961    , lir_static_call
 962    , lir_optvirtual_call
 963    , lir_icvirtual_call
 964    , lir_dynamic_call
 965  , end_opJavaCall
 966  , begin_opArrayCopy
 967    , lir_arraycopy
 968  , end_opArrayCopy
 969  , begin_opUpdateCRC32
 970    , lir_updatecrc32
 971  , end_opUpdateCRC32
 972  , begin_opLock
 973   , lir_lock
 974   , lir_unlock
 975  , end_opLock
 976  , begin_delay_slot
 977   , lir_delay_slot
 978  , end_delay_slot
 979  , begin_opTypeCheck

1111  virtual void print_instr(outputStream* out) const  = 0;
1112  virtual void print_on(outputStream* st) const PRODUCT_RETURN;
1113 
1114  virtual bool is_patching() { return false; }
1115  virtual LIR_OpCall* as_OpCall() { return NULL; }
1116  virtual LIR_OpJavaCall* as_OpJavaCall() { return NULL; }
1117  virtual LIR_OpLabel* as_OpLabel() { return NULL; }
1118  virtual LIR_OpDelay* as_OpDelay() { return NULL; }
1119  virtual LIR_OpLock* as_OpLock() { return NULL; }
1120  virtual LIR_OpAllocArray* as_OpAllocArray() { return NULL; }
1121  virtual LIR_OpAllocObj* as_OpAllocObj() { return NULL; }
1122  virtual LIR_OpRoundFP* as_OpRoundFP() { return NULL; }
1123  virtual LIR_OpBranch* as_OpBranch() { return NULL; }
1124  virtual LIR_OpReturn* as_OpReturn() { return NULL; }
1125  virtual LIR_OpRTCall* as_OpRTCall() { return NULL; }
1126  virtual LIR_OpConvert* as_OpConvert() { return NULL; }
1127  virtual LIR_Op0* as_Op0() { return NULL; }
1128  virtual LIR_Op1* as_Op1() { return NULL; }
1129  virtual LIR_Op2* as_Op2() { return NULL; }
1130  virtual LIR_Op3* as_Op3() { return NULL; }
1131  virtual LIR_Op4* as_Op4() { return NULL; }
1132  virtual LIR_OpArrayCopy* as_OpArrayCopy() { return NULL; }
1133  virtual LIR_OpUpdateCRC32* as_OpUpdateCRC32() { return NULL; }
1134  virtual LIR_OpTypeCheck* as_OpTypeCheck() { return NULL; }
1135  virtual LIR_OpCompareAndSwap* as_OpCompareAndSwap() { return NULL; }
1136  virtual LIR_OpProfileCall* as_OpProfileCall() { return NULL; }
1137  virtual LIR_OpProfileType* as_OpProfileType() { return NULL; }
1138 #ifdef ASSERT
1139  virtual LIR_OpAssert* as_OpAssert() { return NULL; }
1140 #endif
1141 
1142  virtual void verify() const {}
1143 };
1144 
1145 // for calls
1146 class LIR_OpCall: public LIR_Op {
1147 friend class LIR_OpVisitState;
1148 
1149 protected:
1150  address   _addr;
1151  LIR_OprList* _arguments;

1384 friend class LIR_OpVisitState;
1385 
1386 private:
1387  LIR_Opr _tmp;
1388 public:
1389  LIR_OpRTCall(address addr, LIR_Opr tmp,
1390        LIR_Opr result, LIR_OprList* arguments, CodeEmitInfo* info = NULL)
1391   : LIR_OpCall(lir_rtcall, addr, result, arguments, info)
1392   , _tmp(tmp) {}
1393 
1394  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
1395  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
1396  virtual LIR_OpRTCall* as_OpRTCall() { return this; }
1397 
1398  LIR_Opr tmp() const              { return _tmp; }
1399 
1400  virtual void verify() const;
1401 };
1402 
1403 1404 
1405 class LIR_OpReturn: public LIR_Op1 {
1406 friend class LIR_OpVisitState;
1407 
1408 private:
1409  C1SafepointPollStub* _stub;
1410 
1411 public:
1412  LIR_OpReturn(LIR_Opr opr);
1413 
1414  C1SafepointPollStub* stub() const { return _stub; }
1415  virtual LIR_OpReturn* as_OpReturn() { return this; }
1416 };
1417 
1418 class ConversionStub;
1419 
1420 class LIR_OpConvert: public LIR_Op1 {
1421 friend class LIR_OpVisitState;
1422 
1423 private:

1557 // LIR_Op2
1558 class LIR_Op2: public LIR_Op {
1559 friend class LIR_OpVisitState;
1560 
1561  int _fpu_stack_size; // for sin/cos implementation on Intel
1562 
1563 protected:
1564  LIR_Opr  _opr1;
1565  LIR_Opr  _opr2;
1566  BasicType _type;
1567  LIR_Opr  _tmp1;
1568  LIR_Opr  _tmp2;
1569  LIR_Opr  _tmp3;
1570  LIR_Opr  _tmp4;
1571  LIR_Opr  _tmp5;
1572  LIR_Condition _condition;
1573 
1574  void verify() const;
1575 
1576 public:
1577  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Condition condition, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, CodeEmitInfo* info = NULL, BasicType type = T_ILLEGAL)
1578   : LIR_Op(code, LIR_OprFact::illegalOpr, info)
1579   , _fpu_stack_size(0)
1580   , _opr1(opr1)
1581   , _opr2(opr2)
1582   , _type(type)
1583   , _tmp1(LIR_OprFact::illegalOpr)
1584   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
1585   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
1586   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
1587   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
1588   , _condition(condition) {
1589   assert(code == lir_cmp || code == lir_branch || code == lir_cond_float_branch || code == lir_assert, "code check");
1590  }
1591 
1592  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Condition condition, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr result, BasicType type)
1593   : LIR_Op(code, result, NULL)
1594   , _fpu_stack_size(0)
1595   , _opr1(opr1)
1596   , _opr2(opr2)
1597   , _type(type)
1598   , _tmp1(LIR_OprFact::illegalOpr)
1599   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
1600   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
1601   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
1602   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
1603   , _condition(condition) {
1604   assert(code == lir_cmove, "code check");
1605   assert(type != T_ILLEGAL, "cmove should have type");
1606  }
1607 
1608  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr result = LIR_OprFact::illegalOpr,
1609      CodeEmitInfo* info = NULL, BasicType type = T_ILLEGAL)
1610   : LIR_Op(code, result, info)
1611   , _fpu_stack_size(0)
1612   , _opr1(opr1)
1613   , _opr2(opr2)
1614   , _type(type)
1615   , _tmp1(LIR_OprFact::illegalOpr)
1616   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
1617   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
1618   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
1619   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
1620   , _condition(lir_cond_unknown) {
1621   assert(code != lir_cmp && code != lir_branch && code != lir_cond_float_branch && is_in_range(code, begin_op2, end_op2), "code check");
1622  }
1623 
1624  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr result, LIR_Opr tmp1, LIR_Opr tmp2 = LIR_OprFact::illegalOpr,
1625      LIR_Opr tmp3 = LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_Opr tmp4 = LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_Opr tmp5 = LIR_OprFact::illegalOpr)
1626   : LIR_Op(code, result, NULL)
1627   , _fpu_stack_size(0)
1628   , _opr1(opr1)
1629   , _opr2(opr2)
1630   , _type(T_ILLEGAL)
1631   , _tmp1(tmp1)
1632   , _tmp2(tmp2)
1633   , _tmp3(tmp3)
1634   , _tmp4(tmp4)
1635   , _tmp5(tmp5)
1636   , _condition(lir_cond_unknown) {
1637   assert(code != lir_cmp && code != lir_branch && code != lir_cond_float_branch && is_in_range(code, begin_op2, end_op2), "code check");
1638  }
1639 
1640  LIR_Opr in_opr1() const            { return _opr1; }
1641  LIR_Opr in_opr2() const            { return _opr2; }
1642  BasicType type() const            { return _type; }
1643  LIR_Opr tmp1_opr() const            { return _tmp1; }
1644  LIR_Opr tmp2_opr() const            { return _tmp2; }
1645  LIR_Opr tmp3_opr() const            { return _tmp3; }
1646  LIR_Opr tmp4_opr() const            { return _tmp4; }
1647  LIR_Opr tmp5_opr() const            { return _tmp5; }
1648  LIR_Condition condition() const {
1649   assert(code() == lir_cmp || code() == lir_branch || code() == lir_cond_float_branch || code() == lir_assert, "only valid for branch and assert"); return _condition;
1650  }
1651  void set_condition(LIR_Condition condition) {
1652   assert(code() == lir_cmp || code() == lir_branch || code() == lir_cond_float_branch, "only valid for branch"); _condition = condition;
1653  }
1654 
1655  void set_fpu_stack_size(int size)       { _fpu_stack_size = size; }
1656  int fpu_stack_size() const          { return _fpu_stack_size; }
1657 
1658  void set_in_opr1(LIR_Opr opr)         { _opr1 = opr; }
1659  void set_in_opr2(LIR_Opr opr)         { _opr2 = opr; }
1660 
1661  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
1662  virtual LIR_Op2* as_Op2() { return this; }
1663  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
1664 };
1665 
1666 class LIR_OpBranch: public LIR_Op2 {
1667 friend class LIR_OpVisitState;
1668 
1669 private:
1670  Label*    _label;
1671  BlockBegin*  _block; // if this is a branch to a block, this is the block
1672  BlockBegin*  _ublock; // if this is a float-branch, this is the unorderd block
1673  CodeStub*   _stub;  // if this is a branch to a stub, this is the stub
1674 
1675 public:
1676  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, Label* lbl)
1677   : LIR_Op2(lir_branch, cond, LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*) NULL)
1678   , _label(lbl)
1679   , _block(NULL)
1680   , _ublock(NULL)
1681   , _stub(NULL) { }
1682 
1683  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block);
1684  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, CodeStub* stub);
1685 
1686  // for unordered comparisons
1687  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block, BlockBegin* ublock);
1688 
1689  LIR_Condition cond() const {
1690   return condition();
1691  }
1692 
1693  void set_cond(LIR_Condition cond) {
1694   set_condition(cond);
1695  }
1696 
1697  Label*    label()    const       { return _label;    }
1698  BlockBegin*  block()    const       { return _block;    }
1699  BlockBegin*  ublock()   const       { return _ublock;   }
1700  CodeStub*   stub()    const       { return _stub;    }
1701 
1702  void     change_block(BlockBegin* b);
1703  void     change_ublock(BlockBegin* b);
1704  void     negate_cond();
1705 
1706  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
1707  virtual LIR_OpBranch* as_OpBranch() { return this; }
1708  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
1709 };
1710 
1711 class LIR_OpAllocArray : public LIR_Op {
1712 friend class LIR_OpVisitState;
1713 
1714 private:
1715  LIR_Opr  _klass;
1716  LIR_Opr  _len;
1717  LIR_Opr  _tmp1;
1718  LIR_Opr  _tmp2;
1719  LIR_Opr  _tmp3;
1720  LIR_Opr  _tmp4;
1721  BasicType _type;
1722  CodeStub* _stub;
1723 
1724 public:
1725  LIR_OpAllocArray(LIR_Opr klass, LIR_Opr len, LIR_Opr result, LIR_Opr t1, LIR_Opr t2, LIR_Opr t3, LIR_Opr t4, BasicType type, CodeStub* stub)
1726   : LIR_Op(lir_alloc_array, result, NULL)
1727   , _klass(klass)
1728   , _len(len)
1729   , _tmp1(t1)
1730   , _tmp2(t2)

1754 
1755 private:
1756  LIR_Opr _opr1;
1757  LIR_Opr _opr2;
1758  LIR_Opr _opr3;
1759 public:
1760  LIR_Op3(LIR_Code code, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr opr3, LIR_Opr result, CodeEmitInfo* info = NULL)
1761   : LIR_Op(code, result, info)
1762   , _opr1(opr1)
1763   , _opr2(opr2)
1764   , _opr3(opr3)                { assert(is_in_range(code, begin_op3, end_op3), "code check"); }
1765  LIR_Opr in_opr1() const            { return _opr1; }
1766  LIR_Opr in_opr2() const            { return _opr2; }
1767  LIR_Opr in_opr3() const            { return _opr3; }
1768 
1769  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
1770  virtual LIR_Op3* as_Op3() { return this; }
1771  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
1772 };
1773 
1774 class LIR_Op4: public LIR_Op {
1775  friend class LIR_OpVisitState;
1776 protected:
1777  LIR_Opr  _opr1;
1778  LIR_Opr  _opr2;
1779  LIR_Opr  _opr3;
1780  LIR_Opr  _opr4;
1781  BasicType _type;
1782  LIR_Opr  _tmp1;
1783  LIR_Opr  _tmp2;
1784  LIR_Opr  _tmp3;
1785  LIR_Opr  _tmp4;
1786  LIR_Opr  _tmp5;
1787  LIR_Condition _condition;
1788 
1789 public:
1790  LIR_Op4(LIR_Code code, LIR_Condition condition, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr opr3, LIR_Opr opr4,
1791      LIR_Opr result, BasicType type)
1792   : LIR_Op(code, result, NULL)
1793   , _opr1(opr1)
1794   , _opr2(opr2)
1795   , _opr3(opr3)
1796   , _opr4(opr4)
1797   , _type(type)
1798   , _tmp1(LIR_OprFact::illegalOpr)
1799   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
1800   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
1801   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
1802   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
1803   , _condition(condition) {
1804   assert(code == lir_cmove, "code check");
1805   assert(type != T_ILLEGAL, "cmove should have type");
1806  }
1807 
1808  LIR_Opr in_opr1() const            { return _opr1; }
1809  LIR_Opr in_opr2() const            { return _opr2; }
1810  LIR_Opr in_opr3() const            { return _opr3; }
1811  LIR_Opr in_opr4() const            { return _opr4; }
1812  BasicType type() const            { return _type; }
1813  LIR_Opr tmp1_opr() const            { return _tmp1; }
1814  LIR_Opr tmp2_opr() const            { return _tmp2; }
1815  LIR_Opr tmp3_opr() const            { return _tmp3; }
1816  LIR_Opr tmp4_opr() const            { return _tmp4; }
1817  LIR_Opr tmp5_opr() const            { return _tmp5; }
1818 
1819  LIR_Condition condition() const        { return _condition; }
1820  void set_condition(LIR_Condition condition)  { _condition = condition; }
1821 
1822  void set_in_opr1(LIR_Opr opr)         { _opr1 = opr; }
1823  void set_in_opr2(LIR_Opr opr)         { _opr2 = opr; }
1824  void set_in_opr3(LIR_Opr opr)         { _opr3 = opr; }
1825  void set_in_opr4(LIR_Opr opr)         { _opr4 = opr; }
1826  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
1827  virtual LIR_Op4* as_Op4() { return this; }
1828 
1829  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
1830 };
1831 
1832 //--------------------------------
1833 class LabelObj: public CompilationResourceObj {
1834 private:
1835  Label _label;
1836 public:
1837  LabelObj()                   {}
1838  Label* label()                 { return &_label; }
1839 };
1840 
1841 
1842 class LIR_OpLock: public LIR_Op {
1843 friend class LIR_OpVisitState;
1844 
1845 private:
1846  LIR_Opr _hdr;
1847  LIR_Opr _obj;
1848  LIR_Opr _lock;
1849  LIR_Opr _scratch;
1850  CodeStub* _stub;

2033 //--------------------------------LIR_List---------------------------------------------------
2034 // Maintains a list of LIR instructions (one instance of LIR_List per basic block)
2035 // The LIR instructions are appended by the LIR_List class itself;
2036 //
2037 // Notes:
2038 // - all offsets are(should be) in bytes
2039 // - local positions are specified with an offset, with offset 0 being local 0
2040 
2041 class LIR_List: public CompilationResourceObj {
2042 private:
2043  LIR_OpList _operations;
2044 
2045  Compilation* _compilation;
2046 #ifndef PRODUCT
2047  BlockBegin*  _block;
2048 #endif
2049 #ifdef ASSERT
2050  const char * _file;
2051  int      _line;
2052 #endif
2053 #ifdef RISCV
2054  LIR_Opr    _cmp_opr1;
2055  LIR_Opr    _cmp_opr2;
2056 #endif
2057 
2058 public:
2059  void append(LIR_Op* op) {
2060   if (op->source() == NULL)
2061    op->set_source(_compilation->current_instruction());
2062 #ifndef PRODUCT
2063   if (PrintIRWithLIR) {
2064    _compilation->maybe_print_current_instruction();
2065    op->print(); tty->cr();
2066   }
2067 #endif // PRODUCT
2068 
2069 #ifdef RISCV
2070   if (op->code() == lir_branch || op->code() == lir_cond_float_branch) {
2071    assert(op->as_OpBranch()->cond() == lir_cond_always ||
2072       (_cmp_opr1 != LIR_OprFact::illegalOpr && _cmp_opr2 != LIR_OprFact::illegalOpr),
2073       "conditional branches must have legal operands");
2074    if (op->as_OpBranch()->cond() != lir_cond_always) {
2075     op->as_Op2()->set_in_opr1(_cmp_opr1);
2076     op->as_Op2()->set_in_opr2(_cmp_opr2);
2077    }
2078   } else if (op->code() == lir_cmove) {
2079    op->as_Op4()->set_in_opr3(_cmp_opr1);
2080    op->as_Op4()->set_in_opr4(_cmp_opr2);
2081   }
2082 #endif
2083 
2084   _operations.append(op);
2085 
2086 #ifdef ASSERT
2087   op->verify();
2088   op->set_file_and_line(_file, _line);
2089   _file = NULL;
2090   _line = 0;
2091 #endif
2092  }
2093 
2094  LIR_List(Compilation* compilation, BlockBegin* block = NULL);
2095 
2096 #ifdef ASSERT
2097  void set_file_and_line(const char * file, int line);
2098 #endif
2099 
2100 #ifdef RISCV
2101  void set_cmp_oprs(LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2) {
2102   _cmp_opr1 = opr1;
2103   _cmp_opr2 = opr2;
2104  }
2105 #endif
2106 
2107  //---------- accessors ---------------
2108  LIR_OpList* instructions_list()        { return &_operations; }
2109  int     length() const           { return _operations.length(); }
2110  LIR_Op*   at(int i) const          { return _operations.at(i); }
2111 
2112  NOT_PRODUCT(BlockBegin* block() const     { return _block; });
2113 
2114  // insert LIR_Ops in buffer to right places in LIR_List
2115  void append(LIR_InsertionBuffer* buffer);
2116 
2117  //---------- mutators ---------------
2118  void insert_before(int i, LIR_List* op_list)  { _operations.insert_before(i, op_list->instructions_list()); }
2119  void insert_before(int i, LIR_Op* op)     { _operations.insert_before(i, op); }
2120  void remove_at(int i)             { _operations.remove_at(i); }
2121 
2122  //---------- printing -------------
2123  void print_instructions() PRODUCT_RETURN;
2124 
2125 
2126  //---------- instructions -------------

2194  void return_op(LIR_Opr result)          { append(new LIR_OpReturn(result)); }
2195 
2196  void convert(Bytecodes::Code code, LIR_Opr left, LIR_Opr dst, ConversionStub* stub = NULL/*, bool is_32bit = false*/) { append(new LIR_OpConvert(code, left, dst, stub)); }
2197 
2198  void logical_and (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr dst) { append(new LIR_Op2(lir_logic_and, left, right, dst)); }
2199  void logical_or (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr dst) { append(new LIR_Op2(lir_logic_or,  left, right, dst)); }
2200  void logical_xor (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr dst) { append(new LIR_Op2(lir_logic_xor, left, right, dst)); }
2201 
2202  void null_check(LIR_Opr opr, CodeEmitInfo* info, bool deoptimize_on_null = false);
2203  void throw_exception(LIR_Opr exceptionPC, LIR_Opr exceptionOop, CodeEmitInfo* info) {
2204   append(new LIR_Op2(lir_throw, exceptionPC, exceptionOop, LIR_OprFact::illegalOpr, info));
2205  }
2206  void unwind_exception(LIR_Opr exceptionOop) {
2207   append(new LIR_Op1(lir_unwind, exceptionOop));
2208  }
2209 
2210  void push(LIR_Opr opr)                  { append(new LIR_Op1(lir_push, opr)); }
2211  void pop(LIR_Opr reg)                  { append(new LIR_Op1(lir_pop, reg)); }
2212 
2213  void cmp(LIR_Condition condition, LIR_Opr left, LIR_Opr right, CodeEmitInfo* info = NULL) {
2214 #ifdef RISCV
2215   set_cmp_oprs(left, right);
2216 #else
2217   append(new LIR_Op2(lir_cmp, condition, left, right, info));
2218 #endif
2219  }
2220  void cmp(LIR_Condition condition, LIR_Opr left, int right, CodeEmitInfo* info = NULL) {
2221   cmp(condition, left, LIR_OprFact::intConst(right), info);
2222  }
2223 
2224  void cmp_mem_int(LIR_Condition condition, LIR_Opr base, int disp, int c, CodeEmitInfo* info);
2225  void cmp_reg_mem(LIR_Condition condition, LIR_Opr reg, LIR_Address* addr, CodeEmitInfo* info);
2226 
2227  void cmove(LIR_Condition condition, LIR_Opr src1, LIR_Opr src2, LIR_Opr dst, BasicType type,
2228       LIR_Opr cmp_opr1 = LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_Opr cmp_opr2 = LIR_OprFact::illegalOpr) {
2229   append(new LIR_Op4(lir_cmove, condition, src1, src2, cmp_opr1, cmp_opr2, dst, type));
2230  }
2231 
2232  void cas_long(LIR_Opr addr, LIR_Opr cmp_value, LIR_Opr new_value,
2233         LIR_Opr t1, LIR_Opr t2, LIR_Opr result = LIR_OprFact::illegalOpr);
2234  void cas_obj(LIR_Opr addr, LIR_Opr cmp_value, LIR_Opr new_value,
2235        LIR_Opr t1, LIR_Opr t2, LIR_Opr result = LIR_OprFact::illegalOpr);
2236  void cas_int(LIR_Opr addr, LIR_Opr cmp_value, LIR_Opr new_value,
2237        LIR_Opr t1, LIR_Opr t2, LIR_Opr result = LIR_OprFact::illegalOpr);
2238 
2239  void abs (LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp)        { append(new LIR_Op2(lir_abs , from, tmp, to)); }
2240  void negate(LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp = LIR_OprFact::illegalOpr)       { append(new LIR_Op2(lir_neg, from, tmp, to)); }
2241  void sqrt(LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp)        { append(new LIR_Op2(lir_sqrt, from, tmp, to)); }
2242  void fmad(LIR_Opr from, LIR_Opr from1, LIR_Opr from2, LIR_Opr to) { append(new LIR_Op3(lir_fmad, from, from1, from2, to)); }
2243  void fmaf(LIR_Opr from, LIR_Opr from1, LIR_Opr from2, LIR_Opr to) { append(new LIR_Op3(lir_fmaf, from, from1, from2, to)); }
2244  void log10 (LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp)       { append(new LIR_Op2(lir_log10, from, LIR_OprFact::illegalOpr, to, tmp)); }
2245  void tan (LIR_Opr from, LIR_Opr to, LIR_Opr tmp1, LIR_Opr tmp2) { append(new LIR_Op2(lir_tan , from, tmp1, to, tmp2)); }
2246 
2247  void add (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr res)   { append(new LIR_Op2(lir_add, left, right, res)); }
2248  void sub (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr res, CodeEmitInfo* info = NULL) { append(new LIR_Op2(lir_sub, left, right, res, info)); }
2249  void mul (LIR_Opr left, LIR_Opr right, LIR_Opr res) { append(new LIR_Op2(lir_mul, left, right, res)); }
< prev index next >