< prev index next >

src/hotspot/share/c1/c1_LIR.hpp

Print this page
@@ -885,10 +885,11 @@
 class   LIR_OpRoundFP;
 class  LIR_Op2;
 class  LIR_OpDelay;
 class  LIR_Op3;
 class   LIR_OpAllocArray;
+ class  LIR_Op4;
 class  LIR_OpCall;
 class   LIR_OpJavaCall;
 class   LIR_OpRTCall;
 class  LIR_OpArrayCopy;
 class  LIR_OpUpdateCRC32;

@@ -929,27 +930,26 @@
    , lir_push
    , lir_pop
    , lir_null_check
    , lir_return
    , lir_leal
-    , lir_branch
-    , lir_cond_float_branch
    , lir_move
    , lir_convert
    , lir_alloc_object
    , lir_monaddr
    , lir_roundfp
    , lir_safepoint
    , lir_unwind
    , lir_load_klass
  , end_op1
  , begin_op2
+    , lir_branch
+    , lir_cond_float_branch
    , lir_cmp
    , lir_cmp_l2i
    , lir_ucmp_fd2i
    , lir_cmp_fd2i
-    , lir_cmove
    , lir_add
    , lir_sub
    , lir_mul
    , lir_div
    , lir_rem

@@ -973,10 +973,13 @@
    , lir_idiv
    , lir_irem
    , lir_fmad
    , lir_fmaf
  , end_op3
+  , begin_op4
+    , lir_cmove
+  , end_op4
  , begin_opJavaCall
    , lir_static_call
    , lir_optvirtual_call
    , lir_icvirtual_call
    , lir_dynamic_call

@@ -1009,10 +1012,15 @@
   , lir_profile_type
  , end_opMDOProfile
  , begin_opAssert
   , lir_assert
  , end_opAssert
+ #ifdef INCLUDE_ZGC
+  , begin_opZLoadBarrierTest
+   , lir_zloadbarrier_test
+  , end_opZLoadBarrierTest
+ #endif
 };
 
 
 enum LIR_Condition {
   lir_cond_equal

@@ -1144,10 +1152,11 @@
  virtual LIR_OpConvert* as_OpConvert() { return NULL; }
  virtual LIR_Op0* as_Op0() { return NULL; }
  virtual LIR_Op1* as_Op1() { return NULL; }
  virtual LIR_Op2* as_Op2() { return NULL; }
  virtual LIR_Op3* as_Op3() { return NULL; }
+  virtual LIR_Op4* as_Op4() { return NULL; }
  virtual LIR_OpArrayCopy* as_OpArrayCopy() { return NULL; }
  virtual LIR_OpUpdateCRC32* as_OpUpdateCRC32() { return NULL; }
  virtual LIR_OpTypeCheck* as_OpTypeCheck() { return NULL; }
  virtual LIR_OpCompareAndSwap* as_OpCompareAndSwap() { return NULL; }
  virtual LIR_OpLoadKlass* as_OpLoadKlass() { return NULL; }

@@ -1417,49 +1426,10 @@
 
  virtual void verify() const;
 };
 
 
- class LIR_OpBranch: public LIR_Op {
- friend class LIR_OpVisitState;
- 
- private:
-  LIR_Condition _cond;
-  Label*    _label;
-  BlockBegin*  _block; // if this is a branch to a block, this is the block
-  BlockBegin*  _ublock; // if this is a float-branch, this is the unorderd block
-  CodeStub*   _stub;  // if this is a branch to a stub, this is the stub
- 
- public:
-  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, Label* lbl)
-   : LIR_Op(lir_branch, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*) NULL)
-   , _cond(cond)
-   , _label(lbl)
-   , _block(NULL)
-   , _ublock(NULL)
-   , _stub(NULL) { }
- 
-  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block);
-  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, CodeStub* stub);
- 
-  // for unordered comparisons
-  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block, BlockBegin* ublock);
- 
-  LIR_Condition cond()    const       { return _cond;    }
-  Label*    label()    const       { return _label;    }
-  BlockBegin*  block()    const       { return _block;    }
-  BlockBegin*  ublock()   const       { return _ublock;   }
-  CodeStub*   stub()    const       { return _stub;    }
- 
-  void     change_block(BlockBegin* b);
-  void     change_ublock(BlockBegin* b);
-  void     negate_cond();
- 
-  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
-  virtual LIR_OpBranch* as_OpBranch() { return this; }
-  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
- };
 
 class LIR_OpReturn: public LIR_Op1 {
  friend class LIR_OpVisitState;
 
  private:

@@ -1629,23 +1599,23 @@
  LIR_Condition _condition;
 
  void verify() const;
 
  public:
-  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Condition condition, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, CodeEmitInfo* info = NULL)
+  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Condition condition, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, CodeEmitInfo* info = NULL, BasicType type = T_ILLEGAL)
   : LIR_Op(code, LIR_OprFact::illegalOpr, info)
   , _fpu_stack_size(0)
   , _opr1(opr1)
   , _opr2(opr2)
-   , _type(T_ILLEGAL)
+   , _type(type)
   , _tmp1(LIR_OprFact::illegalOpr)
   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
   , _condition(condition) {
-   assert(code == lir_cmp || code == lir_assert, "code check");
+   assert(code == lir_cmp || code == lir_branch || code == lir_cond_float_branch || code == lir_assert, "code check");
  }
 
  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Condition condition, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr result, BasicType type)
   : LIR_Op(code, result, NULL)
   , _fpu_stack_size(0)

@@ -1673,11 +1643,11 @@
   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
   , _condition(lir_cond_unknown) {
-   assert(code != lir_cmp && is_in_range(code, begin_op2, end_op2), "code check");
+   assert(code != lir_cmp && code != lir_branch && code != lir_cond_float_branch && is_in_range(code, begin_op2, end_op2), "code check");
  }
 
  LIR_Op2(LIR_Code code, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr result, LIR_Opr tmp1, LIR_Opr tmp2 = LIR_OprFact::illegalOpr,
      LIR_Opr tmp3 = LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_Opr tmp4 = LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_Opr tmp5 = LIR_OprFact::illegalOpr)
   : LIR_Op(code, result, NULL)

@@ -1689,11 +1659,11 @@
   , _tmp2(tmp2)
   , _tmp3(tmp3)
   , _tmp4(tmp4)
   , _tmp5(tmp5)
   , _condition(lir_cond_unknown) {
-   assert(code != lir_cmp && is_in_range(code, begin_op2, end_op2), "code check");
+   assert(code != lir_cmp && code != lir_branch && code != lir_cond_float_branch && is_in_range(code, begin_op2, end_op2), "code check");
  }
 
  LIR_Opr in_opr1() const            { return _opr1; }
  LIR_Opr in_opr2() const            { return _opr2; }
  BasicType type() const            { return _type; }

@@ -1701,14 +1671,14 @@
  LIR_Opr tmp2_opr() const            { return _tmp2; }
  LIR_Opr tmp3_opr() const            { return _tmp3; }
  LIR_Opr tmp4_opr() const            { return _tmp4; }
  LIR_Opr tmp5_opr() const            { return _tmp5; }
  LIR_Condition condition() const {
-   assert(code() == lir_cmp || code() == lir_cmove || code() == lir_assert, "only valid for cmp and cmove and assert"); return _condition;
+   assert(code() == lir_cmp || code() == lir_branch || code() == lir_cond_float_branch || code() == lir_assert, "only valid for branch and assert"); return _condition;
  }
  void set_condition(LIR_Condition condition) {
-   assert(code() == lir_cmp || code() == lir_cmove, "only valid for cmp and cmove"); _condition = condition;
+   assert(code() == lir_cmp || code() == lir_branch || code() == lir_cond_float_branch, "only valid for branch"); _condition = condition;
  }
 
  void set_fpu_stack_size(int size)       { _fpu_stack_size = size; }
  int fpu_stack_size() const          { return _fpu_stack_size; }
 

@@ -1718,10 +1688,55 @@
  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
  virtual LIR_Op2* as_Op2() { return this; }
  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
 };
 
+ class LIR_OpBranch: public LIR_Op2 {
+ friend class LIR_OpVisitState;
+ 
+ private:
+  Label*    _label;
+  BlockBegin*  _block; // if this is a branch to a block, this is the block
+  BlockBegin*  _ublock; // if this is a float-branch, this is the unorderd block
+  CodeStub*   _stub;  // if this is a branch to a stub, this is the stub
+ 
+ public:
+  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, Label* lbl)
+   : LIR_Op2(lir_branch, cond, LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_OprFact::illegalOpr, (CodeEmitInfo*) NULL)
+   , _label(lbl)
+   , _block(NULL)
+   , _ublock(NULL)
+   , _stub(NULL) { }
+ 
+  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block);
+  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, CodeStub* stub);
+ 
+  // for unordered comparisons
+  LIR_OpBranch(LIR_Condition cond, BlockBegin* block, BlockBegin* ublock);
+ 
+  LIR_Condition cond() const {
+   return condition();
+  }
+ 
+  void set_cond(LIR_Condition cond) {
+   set_condition(cond);
+  }
+ 
+  Label*    label()    const       { return _label;    }
+  BlockBegin*  block()    const       { return _block;    }
+  BlockBegin*  ublock()   const       { return _ublock;   }
+  CodeStub*   stub()    const       { return _stub;    }
+ 
+  void     change_block(BlockBegin* b);
+  void     change_ublock(BlockBegin* b);
+  void     negate_cond();
+ 
+  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
+  virtual LIR_OpBranch* as_OpBranch() { return this; }
+  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
+ };
+ 
 class LIR_OpAllocArray : public LIR_Op {
  friend class LIR_OpVisitState;
 
  private:
  LIR_Opr  _klass;

@@ -1781,10 +1796,67 @@
  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
  virtual LIR_Op3* as_Op3() { return this; }
  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
 };
 
+ class LIR_Op4: public LIR_Op {
+  friend class LIR_OpVisitState;
+ protected:
+  LIR_Opr  _opr1;
+  LIR_Opr  _opr2;
+  LIR_Opr  _opr3;
+  LIR_Opr  _opr4;
+  BasicType _type;
+  LIR_Opr  _tmp1;
+  LIR_Opr  _tmp2;
+  LIR_Opr  _tmp3;
+  LIR_Opr  _tmp4;
+  LIR_Opr  _tmp5;
+  LIR_Condition _condition;
+ 
+ public:
+  LIR_Op4(LIR_Code code, LIR_Condition condition, LIR_Opr opr1, LIR_Opr opr2, LIR_Opr opr3, LIR_Opr opr4,
+      LIR_Opr result, BasicType type)
+   : LIR_Op(code, result, NULL)
+   , _opr1(opr1)
+   , _opr2(opr2)
+   , _opr3(opr3)
+   , _opr4(opr4)
+   , _type(type)
+   , _tmp1(LIR_OprFact::illegalOpr)
+   , _tmp2(LIR_OprFact::illegalOpr)
+   , _tmp3(LIR_OprFact::illegalOpr)
+   , _tmp4(LIR_OprFact::illegalOpr)
+   , _tmp5(LIR_OprFact::illegalOpr)
+   , _condition(condition) {
+   assert(code == lir_cmove, "code check");
+   assert(type != T_ILLEGAL, "cmove should have type");
+  }
+ 
+  LIR_Opr in_opr1() const            { return _opr1; }
+  LIR_Opr in_opr2() const            { return _opr2; }
+  LIR_Opr in_opr3() const            { return _opr3; }
+  LIR_Opr in_opr4() const            { return _opr4; }
+  BasicType type() const            { return _type; }
+  LIR_Opr tmp1_opr() const            { return _tmp1; }
+  LIR_Opr tmp2_opr() const            { return _tmp2; }
+  LIR_Opr tmp3_opr() const            { return _tmp3; }
+  LIR_Opr tmp4_opr() const            { return _tmp4; }
+  LIR_Opr tmp5_opr() const            { return _tmp5; }
+ 
+  LIR_Condition condition() const        { return _condition; }
+  void set_condition(LIR_Condition condition)  { _condition = condition; }
+ 
+  void set_in_opr1(LIR_Opr opr)         { _opr1 = opr; }
+  void set_in_opr2(LIR_Opr opr)         { _opr2 = opr; }
+  void set_in_opr3(LIR_Opr opr)         { _opr3 = opr; }
+  void set_in_opr4(LIR_Opr opr)         { _opr4 = opr; }
+  virtual void emit_code(LIR_Assembler* masm);
+  virtual LIR_Op4* as_Op4() { return this; }
+ 
+  virtual void print_instr(outputStream* out) const PRODUCT_RETURN;
+ };
 
 //--------------------------------
 class LabelObj: public CompilationResourceObj {
  private:
  Label _label;

@@ -2020,10 +2092,14 @@
 #endif
 #ifdef ASSERT
  const char * _file;
  int      _line;
 #endif
+ #ifdef RISCV
+  LIR_Opr    _cmp_opr1;
+  LIR_Opr    _cmp_opr2;
+ #endif
 
  public:
  void append(LIR_Op* op) {
   if (op->source() == NULL)
    op->set_source(_compilation->current_instruction());

@@ -2032,10 +2108,16 @@
    _compilation->maybe_print_current_instruction();
    op->print(); tty->cr();
   }
 #endif // PRODUCT
 
+ #ifdef RISCV
+   set_cmp_oprs(op);
+   // lir_cmp set cmp oprs only on riscv
+   if (op->code() == lir_cmp) return;
+ #endif
+ 
   _operations.append(op);
 
 #ifdef ASSERT
   op->verify();
   op->set_file_and_line(_file, _line);

@@ -2048,10 +2130,14 @@
 
 #ifdef ASSERT
  void set_file_and_line(const char * file, int line);
 #endif
 
+ #ifdef RISCV
+  void set_cmp_oprs(LIR_Op* op);
+ #endif
+ 
  //---------- accessors ---------------
  LIR_OpList* instructions_list()        { return &_operations; }
  int     length() const           { return _operations.length(); }
  LIR_Op*   at(int i) const          { return _operations.at(i); }
 

@@ -2164,12 +2250,13 @@
  }
 
  void cmp_mem_int(LIR_Condition condition, LIR_Opr base, int disp, int c, CodeEmitInfo* info);
  void cmp_reg_mem(LIR_Condition condition, LIR_Opr reg, LIR_Address* addr, CodeEmitInfo* info);
 
-  void cmove(LIR_Condition condition, LIR_Opr src1, LIR_Opr src2, LIR_Opr dst, BasicType type) {
-   append(new LIR_Op2(lir_cmove, condition, src1, src2, dst, type));
+  void cmove(LIR_Condition condition, LIR_Opr src1, LIR_Opr src2, LIR_Opr dst, BasicType type,
+       LIR_Opr cmp_opr1 = LIR_OprFact::illegalOpr, LIR_Opr cmp_opr2 = LIR_OprFact::illegalOpr) {
+   append(new LIR_Op4(lir_cmove, condition, src1, src2, cmp_opr1, cmp_opr2, dst, type));
  }
 
  void cas_long(LIR_Opr addr, LIR_Opr cmp_value, LIR_Opr new_value,
         LIR_Opr t1, LIR_Opr t2, LIR_Opr result = LIR_OprFact::illegalOpr);
  void cas_obj(LIR_Opr addr, LIR_Opr cmp_value, LIR_Opr new_value,
< prev index next >