< prev index next >

src/hotspot/cpu/aarch64/vm_version_aarch64.hpp

Print this page

 93   CPU_ARM    = 'A',
 94   CPU_BROADCOM = 'B',
 95   CPU_CAVIUM  = 'C',
 96   CPU_DEC    = 'D',
 97   CPU_HISILICON = 'H',
 98   CPU_INFINEON = 'I',
 99   CPU_MOTOROLA = 'M',
100   CPU_NVIDIA  = 'N',
101   CPU_AMCC   = 'P',
102   CPU_QUALCOM  = 'Q',
103   CPU_MARVELL  = 'V',
104   CPU_INTEL   = 'i',
105   CPU_APPLE   = 'a',
106  };
107 
108 enum Ampere_CPU_Model {
109   CPU_MODEL_EMAG   = 0x0,  /* CPU implementer is CPU_AMCC */
110   CPU_MODEL_ALTRA   = 0xd0c, /* CPU implementer is CPU_ARM, Neoverse N1 */
111   CPU_MODEL_ALTRAMAX = 0xd0c, /* CPU implementer is CPU_ARM, Neoverse N1 */
112   CPU_MODEL_AMPERE_1 = 0xac3, /* CPU implementer is CPU_AMPERE */
113   CPU_MODEL_AMPERE_1A = 0xac4 /* CPU implementer is CPU_AMPERE */

114 };
115 
116 #define CPU_FEATURE_FLAGS(decl)        \
117   decl(FP,      fp,      0)   \
118   decl(ASIMD,     asimd,     1)   \
119   decl(EVTSTRM,    evtstrm,    2)   \
120   decl(AES,      aes,      3)   \
121   decl(PMULL,     pmull,     4)   \
122   decl(SHA1,     sha1,     5)   \
123   decl(SHA2,     sha256,    6)   \
124   decl(CRC32,     crc32,     7)   \
125   decl(LSE,      lse,      8)   \
126   decl(DCPOP,     dcpop,     16)  \
127   decl(SHA3,     sha3,     17)  \
128   decl(SHA512,    sha512,    21)  \
129   decl(SVE,      sve,      22)  \
130   decl(PACA,     paca,     30)  \
131   /* flags above must follow Linux HWCAP */ \
132   decl(SVEBITPERM,  svebitperm,  27)  \
133   decl(SVE2,     sve2,     28)  \

 93   CPU_ARM    = 'A',
 94   CPU_BROADCOM = 'B',
 95   CPU_CAVIUM  = 'C',
 96   CPU_DEC    = 'D',
 97   CPU_HISILICON = 'H',
 98   CPU_INFINEON = 'I',
 99   CPU_MOTOROLA = 'M',
100   CPU_NVIDIA  = 'N',
101   CPU_AMCC   = 'P',
102   CPU_QUALCOM  = 'Q',
103   CPU_MARVELL  = 'V',
104   CPU_INTEL   = 'i',
105   CPU_APPLE   = 'a',
106  };
107 
108 enum Ampere_CPU_Model {
109   CPU_MODEL_EMAG   = 0x0,  /* CPU implementer is CPU_AMCC */
110   CPU_MODEL_ALTRA   = 0xd0c, /* CPU implementer is CPU_ARM, Neoverse N1 */
111   CPU_MODEL_ALTRAMAX = 0xd0c, /* CPU implementer is CPU_ARM, Neoverse N1 */
112   CPU_MODEL_AMPERE_1 = 0xac3, /* CPU implementer is CPU_AMPERE */
113   CPU_MODEL_AMPERE_1A = 0xac4, /* CPU implementer is CPU_AMPERE */
114   CPU_MODEL_AMPERE_1B = 0xac5 /* AMPERE_1B core Implements ARMv8.7 with CSSC, MTE, SM3/SM4 extensions */
115 };
116 
117 #define CPU_FEATURE_FLAGS(decl)        \
118   decl(FP,      fp,      0)   \
119   decl(ASIMD,     asimd,     1)   \
120   decl(EVTSTRM,    evtstrm,    2)   \
121   decl(AES,      aes,      3)   \
122   decl(PMULL,     pmull,     4)   \
123   decl(SHA1,     sha1,     5)   \
124   decl(SHA2,     sha256,    6)   \
125   decl(CRC32,     crc32,     7)   \
126   decl(LSE,      lse,      8)   \
127   decl(DCPOP,     dcpop,     16)  \
128   decl(SHA3,     sha3,     17)  \
129   decl(SHA512,    sha512,    21)  \
130   decl(SVE,      sve,      22)  \
131   decl(PACA,     paca,     30)  \
132   /* flags above must follow Linux HWCAP */ \
133   decl(SVEBITPERM,  svebitperm,  27)  \
134   decl(SVE2,     sve2,     28)  \
< prev index next >