< prev index next >

test/jdk/lib/testlibrary/bytecode/jdk/experimental/bytecode/Opcode.java

Print this page
*** 227,22 ***
   MULTIANEWARRAY(197),
   IF_NULL(198),
   IF_NONNULL(199),
   GOTO_W(200),
   JSR_W(201),
!   VLOAD(203),
!   VSTORE(204),
!   VALOAD(205),
-   VASTORE(206),
-   VNEW(207),
-   VNEWARRAY(208),
-   MULTIVNEWARRAY(209),
-   VRETURN(210),
-   VGETFIELD(211),
-   TYPED(212),
-   VBOX(216),
-   VUNBOX(217);
 
   int code;
 
   Opcode(int code) {
     this.code = code;
--- 227,13 ---
   MULTIANEWARRAY(197),
   IF_NULL(198),
   IF_NONNULL(199),
   GOTO_W(200),
   JSR_W(201),
!   ACONST_INIT(203),
!   WITHFIELD(204);
! 
 
   int code;
 
   Opcode(int code) {
     this.code = code;
< prev index next >